MinksGroep

Minks Consultancy
Van Tuyllweg 9
1981 CK Velsen Zuid
T: 06-51006224

Het privacyreglement van Minks Groep is gebaseerd op de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Op basis van deze wet is gekeken in hoeverre de 6 gronden waarop gegevensverstrekking gebaseerd kan zijn, van belang c.q. van toepassing is op de activiteiten van Minks Groep in de uitoefening van reïntegratie-activiteiten o.b.v. trajecten als IRO, PRB en Outplacement.

Een basis in de Wet bescherming persoongegevens (WBP)

In het algemeen geldt dat het verstrekken van persoonsgegevens verenigbaar moet zijn met het doel van het verzemelen daarvan. Of dit het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden. Bij de vraag of een verstrekking verenigbaar is, spelen factoren een rol, zoals de verwantschap met het doel van verzamelen, de aard van de gegevens, de gevolgen van een verstrekking, de waarborgen die zijn getroffen en de verwachtingen van de betrokkene (dat is degene van wie u de gegevens wilt verstrekken). In artikel 8 WBP staan zes gronden waarop een gegevensverstrekking gebaseerd kan zijn. Dat zijn de toestemming, de overeenkomst, de wettelijke verplichting, een vitaal belang van de betrokkene, de uitvoering van een publiekrechtelijke taak en het gerechtvaardigd belang. Een verstrekking moet terug te voeren zijn op één van de zes gronden.

1. Toestemming

Met toestemming van de betrokkene kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan een bedrijf of instelling (hierna: organisatie). De toestemming is alleen dan rechtsgeldig, als duidelijk is waar de toestemming voor is en wat de gevolgen zijn van het geven van toestemming. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, waarmee de grond voor de verstrekking vervalt. Het is dus aan te raden om, indien mogelijk, een gegevensverstrekking te baseren op één van de andere grondslagen. In het gegeven voorbeeld zou u gegevens met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de leerlingen kunnen verstrekken aan de sponsor.

Minks Groep verstrekt in eerste instantie geanonimiseerde gegevens aan een potentiële werkgever in de vorm van een geanonimiseerd Curriculum Vitae. Daarin staan NAW-gegevens vermeld, zonder vermelding van geslacht, leeftijd en, indien sprake van arbeidshandicap, de achtergrond van de arbeidshandicap. Indien een werkgever interesse toont in een kandidaat wordt aan de kandidaat overgelaten de achtergronden van de arbeidshandicap te verklaren/verduidelijken.

De verantwoordelijkheid in het verklaren van een WAO achtergrond ligt bij de kandidaat. Wel wordt de kandidaat duidelijk gemaakt dat het achterhouden van noodzakelijke gegevens m.b.t. de WAO achtergrond kan leiden tot opzegging van de overeenkomst c.q. een gerechtelijke procedure indien achtergehouden ziektebeelden/klachten/beperkingen leiden tot schade of problemen na het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

2. Uitvoeren van een overeenkomst

U kunt persoonsgegevens verstrekken aan een organisatie als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u hebt of gaat sluiten met een betrokkene.

In zeer uitzonderlijke gevallen zal Minks Groep, indien zij merkt in de terugkoppeling met een werkgever dat essentiële informatie achterwege is gelaten, alsnog deze gegevens doen toekomen aan de werkgever. Ook zal Minks Groep, in zeer uitzonderlijke gevallen, ruggespraak houden met justitie, indien zij dat noodzakelijk acht tegen de achtergrond van de potentiële functie.

3. Wettelijke verplichting

Soms is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke plicht. Een voorbeeld van een dergelijke verplichting is artikel 56 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Op grond van dit artikel is een ieder verplicht aan onder meer de ziekenfondsen alle inlichtingen te geven die deze nodig hebben voor de uitvoering van deze wet. Deze informatieplicht betreft alleen informatie die nodig is voor de vaststelling van de eigen bijdrage.

4. Vitaal belang van betrokkene

Bij vitaal belang van de betrokkene kan gedacht worden aan een dringende medische noodzaak. Het verdient overigens altijd de voorkeur om toestemming van de betrokkene te vragen. Alleen als dat  niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betrokkene buiten bewustzijn is, mogen zonder diens toestemming de persoonsgegevens verstrekt worden.

Indien tegen de advisering van Minks Groep in een kandidaat een functie aangaat die gezien belasting en belastbaarheid niet geschikt is, zal Minks Groep betreffende werkgever op de hoogte stellen van haar twijfel, op basis van haar ter beschikking staande gegevens betreffende de kandidaat.

5. Noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak

Een overheidsorgaan mag op deze basis persoonsgegevens verstrekken als dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het overheidsorgaan of door een overheidsorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt. Het gaat om taken die specifiek bij de organisatie zijn neergelegd. Het verstrekken van informatie over een strafbaar feit (bijvoorbeeld een fraudezaak) door het Openbaar Ministerie (OM) aan verzekeraars ten behoeve van het verhalen van schade op de dader, vloeit bijvoorbeeld voort uit de taak van het OM. Het OM heeft namelijk ook als taak de belangen van het slachtoffer van een strafbaar feit te dienen.

Zie punt 2.

6. Gerechtvaardigd belang

Een gerechtvaardigd belang is in de regel aanwezig bij handelingen in het kader van de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van uw organisatie. Het verstrekken van gegevens moet noodzakelijk zijn voor uw gerechtvaardigd belang. Dat u zich moet afragen of u met minder gegevens of via een minder ingrijpende weg hetzelfde resultaat kunt bereiken. Ook moet u een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat u het belang en de rechten van betrokkene dient af te wegen tegen uw belang bij het verstekken van gegevens. Deze belangenafweging moet u inzichtelijk kunnen maken voor betrokkene en zonodig voor het College bescherming persoonsgegevens (CBP) of de rechter.

Deze grondslag komt wellicht in aanmerking als basis voor verstrekking van de kandidaat-gegevens maar deze verstrekking valt niet onder de noemer ‘normale bedrijfsvoering’. Ook kan Minks Groep na het uitvoeren van de privacytoets op goede gronden tot de conclusie komen dat het belang van en de rechten van de kandidaat zwaarden wegen dan het belang dat Minks  Groep heeft bij het verstrekken. Toestemming is dan de enige grond waarop u de gegevens mag verstrekken.

Verstrekken bij ambts- of beroepsgeheim (gerechtvaardigd belang)

Verstrekking van gegevens aan een andere organisatie is niet toegelaten als een ambts- of beroepsgeheim zich daartegen verzet. Uitsluitend met toestemming van de betrokkene kunt u dergelijke informatie verstrekken. Er zijn echter gevallen waarin de wet een uitzondering maakt. Zo volgt uit de Wet op de geneeskundige  behandelingsovereenkomst dat medische gegevens, zonder toestemming, verstrekt kunnen worden aan personen die noodzakelijkerwijze bij de behandeling van een patiënt betrokken zijn, de zogenaamde ‘functionele eenheid’.

Melden en vrijstellingen

Het gebruik van persoonsgegevens moeten gemeld worden bij het CBP, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. In het Vrijstellingsbesluit zijn veel situaties uitgezonderd van deze meldingsplicht. Dit besluit geeft een indicatie aan wie u in bepaalde situaties gegevens mag verstrekken. U dient zich echter altijd aan de algemene bepalingen van de WBP te houden. Zie verder het informatieblad Melden en Vrijstellingen.

Waar kan een betrokkene klagen?

Een betrokkene kan bij een organisatie klagen als hij meent dat deze zijn persoonsgegevens ten onrechte aan een andere organisatie heeft verstrekt. Zie verder het informatieblad Klachtenbehandeling door het CBP.